area

Toji Mochi

0001tojimoti

Toji garakuta ichi

0001gara

Rokusonno-jinja shrine

0001roku

Daigo-ji Temple

0001daigo

Tofuku-ji Temple

0001tofuku

Fushimi Inari Taisha Shrine

0001fusimi

To-ji Temple

0001toji

Sennyu-ji Temple

0001sennyuji

Zuishinin-Komachi Tedukuri-ichi (Handcraft Market)

0001komati

Zuishin-in Temple

0001zuisinin