area

Sanjo-wakasaya

0001wakasa

Daihoon-ji Temple Daikon-daki

0001sen

Tenjin-san

0001tenjin

Mononoke ichi (monster art flea market)

0001mononoke

Shofukutei

0001shofukutei

Ninna-ji Temple

0001ninnaji

Bon-to no Akari ni Shitashimu Kai (Torin-in Temple’s light-up)

0001torinin

Toji-in Temple

0001tojiin

Hokongo-in Temple

0001hokongoin

fil de chaine

0001_fildechaine