entertainment

The Kujo Leek Festival

0001negi

Gojo-Zaka Toki Matsuri

0001toki

Kyoto Marugoto Marche

0001maru

Bon-to no Akari ni Shitashimu Kai (Torin-in Temple’s light-up)

0001torinin

Seimeisai (Seimei Festival)

0001seimeisai

Kodai-ji Temple Tomyo-e

0001tomyoe

Mibu-dera Temple Manto Kuyo-e

0001mibumanto

Mitarashi Matsuri

0001_mitarasi

Gion Matsuri (Gion Festival) #2

00_GionMatsuri

Gion Matsuri (Gion Festival) #1

00_GionMatsuri

1