entertainment

Kyoto Marugoto Marche

0001maru

Daihoon-ji Temple Daikon-daki

0001sen

Tenjin-san

0001tenjin

Mononoke ichi (monster art flea market)

0001mononoke

Heian-raku-ichi

0001rakuiti

Autumn Book Fair

0001furuhon

Mori no Tedukuri-ichi(Woodsy Handicraft Market) #2

0001morino

Mori no Tedukuri-ichi(Woodsy Handicraft Market) #1

0001morino

Bon-to no Akari ni Shitashimu Kai (Torin-in Temple’s light-up)

0001torinin

Zuishinin-Komachi Tedukuri-ichi (Handcraft Market)

0001komati