entertainment

Seimeisai (Seimei Festival)

0001seimeisai

Kodai-ji Temple Tomyo-e

0001tomyoe

Mibu-dera Temple Manto Kuyo-e

0001mibumanto

Shimogamo Evening Book Fair #2

0001furuhon

Shimogamo Evening Book Fair #1

0001furuhon

Mitarashi Matsuri

0001_mitarasi

To-ji Temple Kobo-ichi

0001_koboichi

gallery cotone

0001_cotone

Kamigamo Tezukuri-ichi (Kamigamo Handicraft Market) #2

0001_Kamigamo

Kamigamo Tezukuri-ichi (Kamigamo Handicraft Market) #1

0001_Kamigamo