restaurant

Honke Tagoto

0001tagoto

Shinodaya

0001shinoda

Daigin

0001daigin

Sizuya

0001shizu

Daikokuya

0001daikoku

Adashino

0001adasi

teuchi-udon Hifumi

0001hifumi

Teramachi-Sarashina

0001sara

soba-dokoro Miyako

0001miya

Masugataya

0001masu