shightseeing

Shimogoryo-jinja shrine

0001goryo

Myoken-ji temple

0001myokenji

Daikaku-ji temple

0001daikakuji

Rokkaku-do temple

0001rokkaku

Seimei-jinja shrine

0001seimei

Honryu-ji Temple

0001honryu

Gyogan-ji temple

0001gyoganji

Konkaikomyo-ji temple

0001kinkai

Rokusonno-jinja shrine

0001roku

Bukko-ji temple

0001bukkko