shightseeing

Chishaku-in Temple

0001tisyaku

Daigo-ji Temple

0001daigo

Sanjusangendo Temple

0001sanju

Tofuku-ji Temple

0001tofuku

Fushimi Inari Taisha Shrine

0001fusimi

Shoren-in Temple

0001shoren

Rokuharamitsu-ji Temple

0001roku

Kitano Tenmangu Shrine

0001kitano

Chion-in Temple

0001tionin

To-ji Temple

0001toji