shightseeing

Rokuharamitsu-ji Temple

0001roku

Chion-in Temple

0001tionin

To-ji Temple

0001toji

Sennyu-ji Temple

0001sennyuji

Ninna-ji Temple

0001ninnaji

Zuishin-in Temple

0001zuisinin

Nishi-Hongan-ji Temple

0001nisihonganji

Byodo-in Temple

0001byodoin

Higashi Hongan-ji Temple

0001higasihonganji

Kodai-ji Temple

0001kodaiji