shightseeing

Daigo-ji Temple

0001daigo

To-ji Temple

0001toji

Ninna-ji Temple

0001ninnaji

Nishi-Hongan-ji Temple

0001nisihonganji

Byodo-in Temple

0001byodoin

Kamigamo-jinja Shrine

0000

Nijo Castle

00_Nijojo

Shimogamo-jinja Shrine

00_ShimogamoJinja

Ryoan-ji Temple

00_Ryoanji

Kinkaku-ji temple (Temple of the Golden Pavilion)

00_Kinkakuji